Admissions Help Line  +91-8980004322, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

M/s Blue Star Limited, Ahmedabad for (B.Tech Mechanical)

Name
Rajat Prajapati
Akshay Parmar
Bhargav Pathak
Annirudh Singh Jadav
Darshan Patel
Matang Sing
Ajit Kumar
Chandra Sekhar Joshi
Ashish Patel
Akshay Kumar
Deepak Singh Rajput
Arvind Kumar
Dharmik Panchal